Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA)

 

Els Centres de Salut Mental d'Adults (CSMA) són serveis bàsics d’atenció ambulatòria especialitzada en atenció psiquiàtrica i salut mental, dirigits a les persones, majors de 18 anys, que presenten un trastorn mental, en qualsevol de les etapes evolutives de la malaltia, que per la seva gravetat i/o complexitat no poden ser atesos únicament des de l’àmbit dels serveis d’Atenció Primària de Salut.

Estem integrats dins del circuit assistencial, articulats amb la resta de dispositius i establint un sistema de coordinacions que possibilitin la continuïtat assistencial del projecte terapèutic de l'usuari.

També dóna suport a l’atenció primària de salut mitjançant programes de prevenció de la malaltia i amb el desenvolupament de tasques de recerca i docència en l’àmbit de la salut mental.

Objectius

Promoure estratègies de prevenció dels trastorns mentals en la població major de 18 anys, amb la participació activa dels usuaris i les famílies.
Abordatge multidisciplinari dels problemes de salut mental en la població major de 18 anys, a nivell de diagnòstic i tractament.
Promoció d’un sistema d’atenció i uns serveis respectuosos als usuaris i les seves famílies en relació a les seves necessitats, i curosos amb els seus drets i obligacions.
Millorar la capacitat d’atenció dels Equips d’Atenció Primària en les problemàtiques de Salut Mental, mitjançant el suport tècnic per part de l’atenció especialitzada. Tanmateix afavoreix l’extensió d’aquest suport a la resta d’equipaments que intervenen en els processos de Salut Mental.
Disposar de mecanismes per a la detecció de la població de risc dins del seu àmbit d’actuació.
Garantir la continuïtat assistencial a través de la seva articulació amb la resta de serveis sanitaris i socials: Treball en Xarxa.
 
Prestacions
 
Activitats de detecció i abordatge dels problemes de salut mental en la població, adreçades a la comunitat.
Activitats de prevenció, sensibilització i promoció de salut adreçades a la comunitat.
Avaluació diagnòstica psiquiàtrica.
Psicodiagnòstic.
Avaluació i diagnòstic social.
Elaboració d’un Projecte Terapèutic Individualitzat (PTI).
Tractament psicofarmacològic.
Tractament psicoterapèutic individual.
Tractament psicoterapèutic grupal.
Psicoeducació.
Atenció a les famílies.
Atenció d’infermeria.
Atenció de treball social.
Psiquiatria d’enllaç.

Programes d'Atenció Específica
 
Programa d'Atenció Específica a les Persones amb Trastorns Psicòtics Incipients.
Programa d'Atenció Específica a les Persones amb Trastorn Mental Greu.
 
Equip Professional
 
Psiquiatre.
Psicòleg clínic.
Infermeria psiquiàtrica.
Treball social.
Personal Administratiu.
 
Accessibilitat

Qualsevol persona major de 18 anys pot accedir al Centre de Salut Mental d'Adults, encara que, sempre que sigui possible, s’intentarà que la demanda vingui canalitzada pel seu metge d’Atenció Primària i respecti la sectorització segons la població de procedència.
 
Centres
 
L' Hospital Universitari Institut Pere Mata compta amb els següents Centres de Salut Mental d'Adults (CSMA):
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES